Przedszkole
Nasza oferta
Przedszkolaki

Ciekawostki

 

 

Przedszkole realizując zadania związane z edukacją dzieci podejmuje działania, by przygotować każdego wychowanka do pełnienia nowej roli – roli ucznia. Umiejętności, wiadomości, cechy, jakie posiadać powinno dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym przedstawiamy w formie dojrzałości według sfer rozwojowych.

 

SFERA ZDROWOTNA

Dziecko powinno:

 • wykazywać się aktywnością i sprawnością ruchową
 • mieć dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni
 • mieć dobrą koordynację wzrokowo – słuchowo- ruchową
 • mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • być świadomym zdrowego stylu życia
 • mieć świadomość i odpowiedzialność za swój stan zdrowia
 • dbać o higienę osobistą i swoje otoczenie
 • orientować się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu.

 

SFERA EMOCJONALNA

Dziecko powinno:

 • otwarcie informować o swoich potrzebach i potrzebach innych
 • rozpoznawać i nazywać uczucia, wyrażać je w formie werbalnej i niewerbalnej
 • świadomie podejmować działania wywołujące reakcje akceptowane społecznie
 • być świadome własnej roli społecznej, więzi rodzinnej oraz tradycji
 • mieć wdrożone zasady dobrego wychowania i zachowania się w określonych sytuacjach.

 

SFERA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH

Dziecko powinno:

 • świadomie przestrzegać obowiązujące reguły i zasady współżycia w grupie, próbować przewidzieć skutki swojego zachowania
 • stosować formy grzecznościowe
 • samodzielnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami
 • współdziałać w grupie rówieśniczej
 • chętnie i aktywnie uczestniczyć w zabawach i działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze
 • otwarcie wyrażać swoje potrzeby – rozumieć i szanować potrzeby innych
 • rozumieć, że nie należy chwalić się bogactwem i rozumieć sytuacje osób znajdujących się w trudniejszych warunkach
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe drogą dyskutowania i negocjacji
 • dostrzegać i szanować wartości uznawane społecznie – prawda, dobro, piękno
 • kulturalnie zachowywać się na uroczystościach – koncercie, festynie, w teatrze, w kinie
 • wiedzieć, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

SFERA KONTAKTÓW ZE ŚWIATEM

Świadomość regionalna i narodowa

Dziecko powinno:

 • znać nazwę swojego miasta, zabytki i ich historię, legendy, symbole miasta, regionu i kraju
 • posiadać wiedzę z zakresu kultury, sztuki tradycji ludowej swojego regionu i kraju.

Świadomość ekologiczna

Dziecko powinno:

 • być wrażliwym na piękno i bogactwo otaczającego świata
 • rozpoznawać i nazywać ekosystemy, rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne różnorodnych środowisk
 • dostrzegać i rozumieć współzależności – równowaga biologiczna
 • samodzielnie obserwować, badać i eksperymentować w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej – jasno precyzować swoje doświadczenia
 • znać zagadnienia ekologiczne związane z ochroną przyrody
 • świadomie podejmować działania na rzecz środowiska i jego ochrony
 • czuć się cząstką przyrody.

 

SFERA UMYSŁOWA

Sprawność językowa

Dziecko powinno:

 • posiadać w miarę bogaty zasób słownictwa
 • przekazywać swoje doświadczenia, wrażenia, potrzeby w sposób komunikatywny
 • poprawnie i komunikatywnie wypowiadać się w różnych sytuacjach z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej: wyrażać życzenia, pytania, własne sądy i oceny.

Myślenie

Dziecko powinno:

 • dokonywać analizy i syntezy, porównywać, klasyfikować na materiale obrazkowym, werbalnym i abstrakcyjnym
 • posiadać zdolność rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego w obszarze dostrzegania i rozwiązywania problemów twórczych.

Umiejętność czytania

Dziecko powinno:

 • dokonywać operacji analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej sylab, wyrazów i zdań
 • odczuwać potrzebę czytania i poszukiwania źródeł wiedzy
 • być gotowe do podjęcia nauki czytania.

Dojrzałość do uczenia się matematyki

Dziecko powinno:

 • liczyć w zakresie własnych możliwości, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
 • wyznaczać wyniki dodawania i odejmowania na konkretach
 • klasyfikować przedmioty, figury geometryczne, kształty i znaki według określonych cech
 • określać i porównywać cechy jakościowe i ilościowe, formułować wnioski
 • dostrzegać regularności czasowe, jakościowe i ilościowe, kontynuować i tworzyć własne
 • rozróżniać prawą i lewą stronę, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Przygotowanie do nauki pisania

Dziecko powinno:

 • prawidłowo posługiwać się narzędziami pisarskimi i plastycznymi
 • kreślić w miarę płynne i ciągłe ruchy na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • odwzorowywać i odtwarzać kształty, formy abstrakcyjne zgodnie z kierunkiem ruchu
 • być sprawnym w zakresie ruchów szczegółowych i narzędziowych
 • być gotowe do podjęcia nauki czytania.

Umiejętności muzyczne

Dziecko powinno:

 • reagować na słyszaną muzykę, na zmiany tempa i dynamiki oraz odtwarzać ją ruchem
 • rozróżniać brzmienie głosów i instrumentów muzycznych oraz rytm i tempo
 • swobodnie interpretować ruchem wybrane tematy rytmiczne i muzyczne
 • śpiewać i tworzyć prosty akompaniament do piosenek
 • aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych (znać kroki prostych tańców: polka, krakowiak, walc)
 • rozpoznać instrumenty po brzmieniu, w tym dwa i więcej grających w tym samym czasie
 • próbować układać własną  melodię do tekstu
 • próbować komponować melodie do treści obrazu
 • porównywać odgłosy, różnicować i nazywać odgłosy
 • wzmacniać aparat głosowy
 • rozwijać możliwość twórczych samodzielnych pomysłów
 • dostrzegać powtórzenia, kontrasty w budowie piosenek i utworów.

 (C) 1981 - 2024 Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.